Sydney-Harbour-Bridge

д-р инж. Гинчо Костов - инженер-геодезист

I. Правоспособности

1. За дейности по Закона за Кадастъра и Имотния Регистър (ЗКИР) чрез лиценз издаден от АК (Агенция по Кадастъра);

2. За проектиране - Пълна Проектантска Правоспособност (ППП) за извършване на инвестиционно проектиране (част Геодезия) към КИИП (Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране);

II. Професионални членства

1. КИИП (Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране);

2. Общински Експертен Съвет по Устройство на Територията (ОбЕСУТ) на Община Опан.

3. СГЗБ (Съюз на Геодезистите и Земеустроителите в България);

4. Съюз на учените в България - София;

III. Работа с геодезическо оборудване

-тримерен (3D) наземен лазерен скенер Trimble TX5;

-GNSS система - работеща в RTK и статичен режим и притежаваща 866 канала за приемане на сигналите от спътниците и поддържаща следните навигационни спътникови системи:

1. Американска система за навигация GPS;

2. Руска система за навигация GLONASS;

3. Европейска система за навигация Galileo;

4. Китайска система за навигация BeiDou;

5. Система SBAS;

6. Японска система за навигация QZSS;

7. Индийска регионална система за навигация IRNSS.

-тотални станции;

-дигитален нивелир.

IV. Грамоти

Грамота СУБ

Грамота КИИП

към списък на членове на КИИП РК София-град удостоени с грамоти по случай 15 години от създаване на КИИП и с принос в развитието на регионалната колегия.

V. Удостоверение

-за завършен курс на тема "Поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособните лица по кадастър" по чл. 20, ал. 4 и ал. 5 от ЗКИР.

Copyright ©2024 - Гинчо Костов All Rights Reserved.