EU знамеHarbour bridge in SydneyBG знаме

Гл. ас. д-р инж. Гинчо Костов - инженер-геодезист

 

I. Правоспособности

1. За дейности по Закона за Кадастъра и Имотния Регистър (ЗКИР) чрез лиценз издаден от АК (Агенция по Кадастъра);
2. За проектиране - Пълна Проектантска Правоспособност (ППП) за извършване на инвестиционно проектиране (част Геодезия) към КИИП (Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране);

II. Професионални членства

1. Член на Съюз на учените в България - София;
2. Член на Управителен Съвет при Съюз на Геодезистите и Земеустроителите в България;
3. СГЗБ (Съюз на Геодезистите и Земеустроителите в България);
4. FIG - International Federation of Surveyors;
5. КИИП (Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране);
6. Общински Експертен Съвет по Устройство на Територията (ОбЕСУТ) на Община Опан;
7. Рецензент на списание Journal of Civil Engineering and Architecture - David Publishing Company, USA.

III. Работа с геодезическо оборудване

-тримерен (3D) наземен лазерен скенер Trimble TX5;
-GNSS система в RTK и статичен режим;
-тотални станции;
-дигитален нивелир.

IV. Грамоти

грамота СУБ

грамота КИИП РК София-град

към списък на членове на КИИП РК София-град удостоени с грамоти по случай 15 години от създаване на КИИП и с принос в развитието на регионалната колегия

Copyright ©2020 - Гинчо Костов All Rights Reserved.